วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางไปรับมอบเครื่องมือแพทย์จากโรงพยาบาลนนทเวช เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต
#ในนามของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณชณาวุฒิ วุฒิธาดา(ศิษย์เก่าว.BME-RSU) ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้