วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉จัดประชุมนักศึกษาทุนเรียนดีทุกชั้นปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย