วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


โครงการ TRICOLOR โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กับ Tokai Hospital Universitu ประเทศญี่ปุ่นในการร่วมกันพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์(ประจำโรงพยาบาล) ของประเทศไทย