วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอแสดงความยินดีฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และร่วมรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2564-2565 จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. ผลงานปัญญาประดิษฐ์( AI)ตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบ