วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี( VISTEC)
ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี( VISTEC)#ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูลท่านอธิการบดีของสถาบันVISTEC เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาต้อนรับและบรรยายด้วยตนเอง