วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช