วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับรางวัล Good Practice "ด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"จากท่าน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต