วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นในแต่ละด้านประจำปีการศึกษา2564