วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 11-16 ตุลาคม 2564
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการให้กับโรงพยาบาลมิชชัน จ.ภูเก็ต