วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
รับการเยี่ยมเยียนจากรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต