วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
จัดสอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 4 ครั้งที่4 โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ได้รับการรับรองจากสภาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.)ให้เป็นสถานที่สอบ