วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการทดสอบและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ตามแผนพัฒนาการแพทย์แบบครบวงจร