วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาและงานบริการวิชาการและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่