วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตBMERSUรุ่นที่17แบบ Onsite ครั้งแรกในรอบ 3 ปี มีหน่วยงานภาคเอกชนมารับสมัครงานกว่า 10 บริษัท