วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
บริษัท Touch Inovation บริษัททางด้านSmart Heathcareมาเยี่ยมในวาระ สวัสดีปีใหม่ ตรุษจีน/วันValentine และพูดคุยแนวทางความร่วมมือในการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปต่อยอด การฝึกงานของนักศึกษาและการทำงานของบัณฑิต