วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ