วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดRSU Startup Thailand League 2021