วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง