วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันไหว้ครูวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และพิธีมอบเสื้อช๊อป