วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสัมมนาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต