วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัววิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

#หลักสูตรBMERSU ภาษาไทย #หลักสูตรBMERSU International #หลักสูตรBMERSU(MD)โรมาเนีย #หลักสูตรBMERSU Advance Program4+1 (ตรีควบโท) #หลักสูตรBMERSU 2ปีสำหรับผู้จบปวส. #หลักสูตรBMERSUฝึกงานญี่ปุ่น1ปี #ขอขอบพระคุณดร.เชาว์ เต็มรักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาบรรยายเส้นทางการฝึกงานและการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น