วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาค2/2564