วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMERSUประจำปีการศึกษา2564