วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาดูงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์