วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารบริษัทสีมาโซลูชั่นและบริษัทสีมาเมดดิกเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันรวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษา