วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


9/05/64 - 23/10/64 รวม168 วันที่วิทยาลัยBMERSUส่งทีมนักศึกษาชั้นปีที่2 และคณาจารย์ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ(อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง)เข้าสนับสนุนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของโครงการ