วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และอบรมการทวนสอบและการทดสอบเครื่องมือแพทย์