วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ รพ.สต.คูคต จ.ปทุมธานี
ทีมอาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคได้จัดโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน โดยให้บริการทางด้านการตรวจเช็ค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.สต.คูคต จ.ปทุมธานี