วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Workshop หลักสูตร Non Degree : Digital Transformation in Medical Device and Healthcare Technology