วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลระดับสถาบันทั้งสิ้น4 รางวัล เนื่องในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2564 ณ.อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

1.รางวัล "คนดีศรีรังสิต" ประจำปีการศึกษา 2564 นายธามัน ตู้บรรเทิง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2.รางวัล "วิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2563" 2.1รางวัลดีเด่น "การทำนายภาวะผิดปกติจากภาพเอกซเรย์ทรวงอกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม" นางสาวฐิตาภา ธนวสุมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

2.2 รางวัลชมเชย "การออกแบบและสร้างเครื่องฝึกการนั่งทรงตัวให้สมดุลและฝึกการลงน้ำหนักการทรงตัวของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก" นายสุริยา ทองวรรณ น.ส.วราภรณ์ มงคลกาย น.ส.ทัศนีย์ ยกทวน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์ ผศ.ธนกร อยู่โต

2.3 รางวัลชมเชย "เกมต้นแบบ ”BCI Drift” เพื่อฝึกความตั้งใจของผู้เล่น" นางสาวยลดา สุประภา นายปฐมพงศ์ จันทะเวช อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธเนศ อังศุวัฒนากุล