วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29-30 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นสถานที่สอบรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5