วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.รังสิตขอขอบคุณ คุณเมธี พฤติสาลิกรและคณะให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่