วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ระดับป.ว.ส.จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่LOTแรกที่มี MOUระหว่างกัน #ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่จบป.ว.ส.ช่างเครื่องมือแพทย์จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มาลงทะเบียนศึกษาต่อระดับป.ตรี ปริญญาวศ.บ.สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต #โครงการ2+2 เชื่อมโยงระบบการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคแบบไร้รอยต่อ