วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU International Conference