วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์