วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 29 กันยายน 2564
รับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะผลลัพธ์คะแนนประกันคุณภาพของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ปีนี้ 4.91/5 ระดับดีมาก