วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดโครงการอบรมหลักสูตร Non-Degree เรื่อง "Digital Transform of Medical Device and Healghcare Technology"