วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ Kittipan Roongprasert ในโอกาสที่ชนะการประกวด Startup และ ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น(Youth Startup Fund)จำนวน100,000บาท เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม