วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และรศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2563