วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน The sit-to-stand support device for the elderly ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2022) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๕ (The 15th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2022) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง