วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีมนักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ได้รับทุนจากA-MED สวทช. เพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ แก่ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ศาตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เข้าร่วมพิธีมอบทุนพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ในรูปแบบออนไลน์) แก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 8 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2022) ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 15 หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า i-CREATe 2022 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกจองวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ชื่อ "ผลงาน “The sit-to-stand support device for the elderly” มหาวิทยาลัยรังสิต" A-MED สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจากมูลนิธิเอสซีจีเป็นประจำทุกปี เป็นเวลา 7 ปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานก่อนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การประกวดระดับนานาชาติที่ฮ่องกงในเดือนสิงหาคมนี้