วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2565-2569