วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันนี้ 24 กรกฏาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยม ท่านนพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณบดีและรองคณบดีกลุ่มคณะกพว.มาร่วมปรึกษาหารือ และจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต