คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย ครั้งที่ 6" ณ ห้องวิจัย คณะวิศวกรรมชีวการพแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต