คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2561 ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวนประมาณ 80 คน เข้ามาทดลองเรียนรู้วิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต