คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.พิชิตพล (อ.โอปอ) โชติกุลนันทน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จาก "ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์" ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)