คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดร.ศนิ บุญญกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ และผู้อำนวนการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเจรจาความร่วมมือในงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Center of Frontier Medical Engineering และ ห้องวิจัย Thermography lab ของ Prof. Masahiro Takei

ซึ่งงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ของที่มหาวิทยาลัยชิบะมีหลายงานที่น่าสนใจและเป็นแนวทางวิจัยเดียวกับที่ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตกำลังดำเนินการอยู่ จึงน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้