คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/c7fXGRLDo6bp1GBA3

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”


วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๘:๐๐ - ๐๘:๓๐ น.

 

ลงทะเบียน

 

๐๘:๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 

พิธีเปิดการอบรม

 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

 

การบรรยายภาพรวมเส้นทางของการประกอบวิชาชีพวิศวกรและคุณสมบัติบุคลากรใน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

การเตรียมความพร้อมและองค์ประกอบของมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์

โดย คุณนริชา ต่อสุทธิ์กนก ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2

๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ น.

การเตรียมความพร้อมด้านการสอบใบรับรองสมรรถนะวิชาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์ทุกระดับชั้น

โดย ผู้แทน สคช. ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2

๑๕:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.

 

วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

โดย อาจารย์ อนุชิต นิรภัย ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารที่ 1