คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 "BMERSU we are the Entrepreneurial Faculty" คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีเปิดศูนย์ นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางมาให้เกียรติในพิธีดังกล่าว