วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ที่มาและแนวคิด
BioplazzTM เกิดมาจากแนวคิดริเริ่มของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะที่มีอยู่มากให้ลดน้อยลงจากเดิม โดยมีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินและริเริ่มให้เกิดเป็นโครงการ BioPlazzTM นี้ขึ้นมา

BioPlazzTM
BioPlazzTM คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำตาลทรายดิบโดยมีทั้งแบบขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการเคลือบลงบนกระดาษเพื่อให้กระดาษนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถทน อุณหภูมิร้อนและเย็นได้ที่สามารถย่อยสลายได้ 100%

ทำไมต้อง BioPlazzTM ?
BioPlazzTM มีความปลอดภัยด้านอาหาร
BioPlazzTM เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีกว่าต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
BioPlazzTM สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% จากการฝังกลบซึ่งสามารถเป็นปุ๋ยให้กับพืชให้เจริญงอกงามได้และสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการหมักชีวภาพเพื่อให้เป็นก๊าซธรรมชาติได้

BioPlazzTM ย่อยสลายได้อย่างไร?
BioPlazzTM นั้นสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60% อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และจุลินทรีย์ในธรรมชาติ หรือนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ผลที่ได้จะไม่มีส่วนของพลาสติก และสารพิษหลงเหลืออยู่เลย

ทราบหรือไม่ !


โฟม

พลาสติกทั่วไป

BioplazzTM

มากกว่า 1000ปี

ใช้เวลา400-500ปี

สามารถย่อยได้เพียง 3-6เดือน

 

ติดต่อ
อาคาร 4 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณ ดนัย ภู่เกษมสมบัติ เบอร์โทรศัพท์  080-220-4189
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง เบอร์โทรศัพท์  0-2997-2200-30 ต่อ 1484